Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Kernproces ProRail

Bureau Spoor­bouwmeester is één van de partijen die een rol heeft binnen de projecten van ProRail. Op verschillende momenten wordt intensief samengewerkt en adviseert Bureau Spoor­bouwmeester over vormgevings- en uitstralingsaspecten: van stations en stationsinrichting tot civiele kunstwerken en de relatie met stad en landschap. De adviezen van Bureau Spoor­bouwmeester wegen mee in de besluitvorming rond projecten. Het Kernproces vormt hiervoor de basis.

Het Spoorbeeld vormt de basis voor het werk van Bureau Spoor­bouwmeester. Vanuit het Spoorbeeld geeft het bureau Projecten de juiste ontwerpuitgangspunten mee en zorgt voor een review van de tussenproducten. Het plannen en uitvoeren van investeringsprojecten is door ProRail vormgegeven in het ‘Kernproces projecten’. Daarbinnen zijn de verschillende projectstappen vastgelegd, inclusief de besluitvormingsmomenten en de daarbij behorende producten. De structuur zorgt dat projecten in één keer het gewenste resultaat opleveren. Ook stemt het de interne samenwerking af en biedt het stakeholders, klanten, financiers inzicht in de besluitvorming.

Om tijdens de projectontwikkeling en -uitvoering zo goed mogelijk van elkaar te profiteren, zijn op basis van nadere afspraken vastgelegd. Zo zijn in het Kernproces momenten gedefinieerd waarin afstemming plaatsvindt tussen ProRail Projecten en Bureau Spoor­bouwmeester.

Voorfase, articulatie klantvraag

Als duidelijk is dat het project een vormgevingselement heeft, dan wordt Bureau Spoor­bouwmeester zo snel mogelijk geïnformeerd. Bureau Spoor­bouwmeester wordt gevraagd een Spoorbeeldparagraaf aan te leveren voor het plan van aanpak van de projectmanager. In overleg kan ook het projectteam hiervoor een voorstel doen dat Bureau Spoor­bouwmeester reviewt. In deze Spoorbeeldparagraaf staat hoe in dit specifieke project om te gaan met vormgeving en het beschrijft de rollen en samenwerking van Bureau Spoor­bouwmeester, AKI en het projectteam. De gezamenlijke conclusie kan hier overigens ook zijn dat de rol van Bureau Spoorbouwmeester beperkt is en dat de overige afstemmomenten uit het Kernproces niet (allemaal) benut worden.

Alternatievenstudie

Afhankelijk van de afspraken uit de voorfase reviewt Bureau spoorbouwmeester het programma van eisen op de Spoorbeelduitgangspunten. Indien vormgeving aan de orde is verzorgt Bureau Spoor­bouwmeester, in overleg met de projectverantwoordelijke, de ontwerperselectie.

Planuitwerkingsfase, uitwerken variant

In de Planuitwerkingsfase reviewt Bureau Spoorbouwmeester het definitief ontwerp (en eventuele andere ontwerpdocumenten zoals een beeldkwaliteitsplan) op de spoorbeelduitgangspunten.

Realisatiefase

In het geval van prototypen (bijvoorbeeld bij productontwikkeling) toetst Bureau Spoor­bouwmeester deze in de realisatiefase. ProRail en NS hechten veel belang aan de rol die Bureau Spoor­bouwmeester speelt in het behoud en ontwikkeling van de spoorbeeldidentiteit. Als producten niet aan de vastgestelde spoorbeelduitgangspunten (algemeen beleid / uitwerking in een spoorbeeldparagraaf) voldoen, dan worden ze aangepast. Als een projectmanager meent te moeten afwijken van Spoorbeeld, dan is hiervoor instemming nodig van de directies van NS en/of ProRail. Door vroegtijdig aandacht te besteden aan de (on)mogelijkheden op het gebied van vormgeving – en daar vervolgens op te anticiperen – levert een goede samenwerking vanuit het Spoorbeeld projecten op die bijdragen aan de identiteit van het Nederlandse Spoor.

Algemeen

Even geduld aub, u wordt doorgestuurd naar de beeldenbank