HerdenkingsreliëfStation Driebergen-Zeist

In 1844 werd het spoortraject Utrecht-Driebergen in gebruik genomen. Eerst verrees een tijdelijk stationsgebouw, gelegen tussen de gemeenten Zeist en Driebergen. In 1864 kwam het eigenlijke station gereed dat bijna honderd jaar dienst zou doen. In 1962 werd het vervangen door een nieuw gebouw van de architecten M.W. Markenhof en Koen van der Gaast. De gevel van dit stationsgebouw bevatte aan de spoorzijde een kleurrijk keramisch reliëf. Het toont een afbeelding van het stationsgebouw dat dienstdeed tussen 1864 en 1962. Onder het reliëf staat een tekst: “AANGEBODEN DOOR DE ALGEMENE BOND VAN FORENSEN.” Bovenaan zijn twee jaartallen vermeld: 1844 en 1962. Bij de sloop van het gebouw van Markenhof en Van der Gaast in 2017, is het reliëf bewaard gebleven. Het wacht op een nieuwe bestemming als onderdeel van het nieuw te bouwen stationsgebouw, dat waarschijnlijk in 2020 zal worden opgeleverd. De maker van het reliëf is onbekend.

Het reliëf, een geschenk van de Algemeene Bond van Forensen, werd op 29 oktober 1963 aangeboden aan de Nederlandse Spoorwegen. Dit was bijna een jaar na de officiële opening van het station. Het uitstel was het gevolg van een dodelijk ongeluk tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van de opening op 18 december 1962. In 1963 werd de overhandiging van het reliëf gecombineerd met de ingebruikname van het nieuwe voorplein.
De spoorwegen speelden een belangrijke rol in de groei van het forensenverkeer. Na de oorlog werd het steeds gebruikelijker om in een andere gemeente te gaan werken dan in de woonplaats. De Algemeene Bond van Forensen werd opgericht in 1927 en bestond tot in de jaren ’60. De oprichters waren ondernemers die opkwamen voor de belangen van hun forenzende werknemers. In 1947 werd in station Hilversum een gedenkplaat van de forensenbond onthuld: een bronzen plaquette van de beeldhouwer Joop Hekman (1921-2013). Het gedenkteken maakt sinds de verbouwing van station Hilversum, onderdeel uit van de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Bronnen

De Tijd De Maasbode, 30 oktober 1963.
www.hetutrechtsarchief.nl, geraadpleegd op 18 november 2018.